Poljosfera: Zahtev za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

(preuzeto sa sajta Poljosfera)

Zahtev za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju podnosi se jedanput godišnje od 3. maja do 30. juna.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju

Novom Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu, opredeljena su sredstva i za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju u ukupnom iznosu od 150.000.000 dinara.

Pravilnikom se bliže propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku, podseća savetodavac PSSS za agroekonomiju Slađana Petrić.

Ko ostvaruje pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju:

  • pravna lica,
  • preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku proizvodnju.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju utvrđuju se u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 400% od iznosa za podsticaje koji se isplaćuju za osnovne podsticaje za konvencionalnu biljnu proizvodnju.

Obzirom da podsticaji za konvencionalnu biljnu proizvodnju iznose 5.200 din/ha, to znači da su podsticaji za organsku 20.800 din/ha.

Prema važećim propisima maksimalni iznos podsticaja koje korisnik može ostvariti za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju je 228.800 dinara.

Zahtev za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 03. maja do 30. juna tekuće godine.

 

OVDE preuzmite UREDBE Ministarstva poljoprivrede

Ostavi komentar