Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih grla. Posdsticaji se podnose do 15.10.2022.godine.

Grla goveda, i to:

 • junica tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • junica mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • bikova tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

Grla ovaca i koza, i to:

 • ovaca – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • koza – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • dvisci uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

Grla svinja, i to:

 • nazimica uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • suprasnih nazimica od osam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • nerastova uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

Pčelinjih matica:

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
 • srednja škola;
 • naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 1. nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 2. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 3. za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 4. je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
 5. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
 6. je investiciju u nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice koja je predmet zahteva realizovalo u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
 7. je vlasnik životinje koja je predmet zahteva;
 8. je životinja koja je predmet zahteva obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
 9. je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 100.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50.000 dinara, odnosno ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara i ako je na računu iznos za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara;
 10. dobavljač i podnosilac  zahteva  ne  predstavljaju  povezana lica;
 11. po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za utvrđivanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za ovu namenu u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Dodatni uslovi:

 1. za investicije za nabavku junica mlečnih i kombinovanih rasa iz člana 3. tačka 1) podtačka (2) ovog pravilnika ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje tri a najviše 100 krava mlečnih, odnosno kombinovanih rasa..

Opšti uslovi:

 • investicije za nabavku junica i bikova tovnih rasa – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 100 grla krava tovnih rasa,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje deset a najviše 400 grla ovaca i koza,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje 10 a najviše 1000 grla svinja,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 500 košnica pčela.
 • Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 16 marta do 15. oktobra tekuće godine

Uz zahtev se dostavlja :

 1. račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice sa identifikacionim brojem životinje;
 2. otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice, odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz;
 3. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije u potpunosti, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak, odnosno ugovor o kupovini kvalitetnih priplodnih junica sa ugovorenom odloženom isplatom dela cene dobavljaču sa navedenim dokazom o izvršenom plaćanju dela predmetne investicije;*jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
 4. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 5. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 6. potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 7. potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;
 8. uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;
 9. pedigre ili uverenje o poreklu za životinje koje su predmet zahteva
 10. Dokumentacija mora biti izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva , kao i da glasi na podnosioca zahteva.
 11. Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz zahtev ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
 12. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
 13. Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
 14. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju(50 ili 65%)
 15. Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu jesu:

 • za nabavku junice mlečne i kombinovane rase 140.000 dinara,a za nabavku junice i bika tovne rase- 125.000 dinara;
 • za nabavku dviske (ovce i koze)- 20.000 dinara;
 • za nabavku dviska- 30.000 dinara;
 • za nabavku nazimice- 18.000 dinara;
 • za nabavku suprasne nazimice i nerasta- 24.000 dinara;
 • za nabavku pčelinje matice – 600 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi:*

1) 5.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda iz člana 3. tačka 1) ovog pravilnika;*

2) 3.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza, svinja i pčelinjih matica iz člana 3. tač. 2)–4) ovog pravilnika.

Korisnik podsticaja dužan je da životinju koja je predmet podsticaja ne otuđi i namenski koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu, i to:

kvalitetno priplodno grlo goveda i kvalitetnu priplodnu pčelinju maticu – najmanje tri godine od dana nabavke;

kvalitetno priplodno grlo ovaca, koza i svinja – najmanje dve godine od dana nabavke.

Otuđenjem predmeta podsticaja ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

U slučaju uginuća ili prinudnog klanja kvalitetnog priplodnog grla, odnosno u slučaju uginuća pčelinjeg društva u koje je uneta kvalitetna priplodna pčelinja matica, korisnik podsticaja nije dužan da vrati podsticajna sredstva ako u roku od 30 dana od dana uginuća ili prinudnog klanja Upravi isto prijavi i dostavi dokaz izdat od strane nadležne veterinarske službe.

Kompletan pravilnik, zahtev i spisak dokumentacije koja se podnosi radi ostvarivanja prava na podsticaje, možete preuzeti u prilogu teksta.

Pravilnik:

https://podsticaji.rs/PDF_Dokumenta/Stocarstvo/Kvalitetna%20priplodna%20grla/Nabavka%20kvalitetnih%20priplodnih%20grla/2020%20Kvalitetna%20priplodna%20grla/Pravilnika%20za%20nabavku%20kvalitetnih%20priplodnih%20grla%20sa%20svim%20dopunama%20do%2012.03.2020..pdf

Zahtev: https://podsticaji.rs/PDF_Dokumenta/Stocarstvo/Kvalitetna%20priplodna%20grla/Nabavka%20kvalitetnih%20priplodnih%20grla/2020%20Kvalitetna%20priplodna%20grla/Zahtev%20za%20nabavku%20kvalitetnih%20priplodnih%20grla.pdf

Ostavi komentar