Konkurs u 2020.godini za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Apatin za 2020.

Na osnovu implementacije odobrenog projekta na konkursu Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: ABC) u saradnji sa opštinom Apatin (u daljem tekstu: Opština) donosi:

K O N K U R S

U 2020.GODINI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE I UNAPREĐENjE FUNKCIONISANjA INDIVIDUALNIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI OPŠTINE APATIN ZA 2020.

1. CILj I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa je prestruktuiranje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Apatin, osnaživanje porodice na selima kao i osmišljavanje novih delotvornih agrarnih rešenja, koja će biti usklađena uslovima tržišnog privređivanja i komparativnim prednostima zapadno bačke oblasti.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Za realizaciju Konkursa za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individulanih poljoprivrednih gazdinstava, predviđen je ukupan iznos od 2.000.000.00 dinara. Sredstva za podršku investicija prema Konkursu dodeljuju se bespovratno. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti Prijave.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi do 250.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 50.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva će se koristiti za sledeće namene:
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Opštine Apatin za 2020. kroz:
Mere propisane u šifrarniku koji čini sastavni deo Pravilnika i konkursne dokumentacije.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više namena iz šifrarnika.

3. KORISNICI PODSTICAJNIH SREDSTAVA I NjIHOVE OBAVEZE
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu sa teritorije Opštine Apatin, koja do sada nisu koristila sredstva na konkursu Agrobiznis centra.

Korisnik bespovratnih sredstava po ovom konkursu dužan je da:
– Realizuje investiciju u roku od 3 meseca od dana potpisivanja ugovora.
– Dostavi sve račune za tražena podsticajna sredstva nakon realizacije investicije i izvod(e) iz banke.
– Svu dokumentaciju koja je u vezi sa investicijom, čuva najmanje tri godine od dana isplate podsticaja.
– Korisnik bespovratnih sredstava po ovom Konkursu za koga se utvrdi da nije postupao u skladu sa odredbama konkursa i ugovora, korisnik bespovratnih sredstava koji je onemogućio kontrolu od strane Agrobiznis centra, dostavljanjem netačnih podataka, dužan je da vrati primljeni iznos bespovratnih sredstava s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja se obračunava od dana isplate bespovratnih sredstava do dana vraćanja sredstava.

4. OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Uslovi za učešće na Konkursu su sledeći:

1. Podnosilac prijave treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom;
2. Podnosilac prijave mora biti sa teritorije opštine Apatin i proizvodnjom na teritoriji opštine Apatin;
3. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne može da koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
4. Podnosilac zahteva mora da ima izmirene poreske obaveze i dospele javne dažbine prema lokalnoj samoupravi.

Bespovratna sredstva, koja se dodeljuju po ovom Konkursu, ne mogu se koristiti za:
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
• troškove uvoza, carine, špedicije;
• plaćanje putem kompenzacije i cesije;
• promet između povezanih lica;
• novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka;
• troškove bankarske provizije;
• troškove prevoza;
• doprinose u naturi.

5. KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA I POSTUPANjE SA NEPOTPUNIM PRIJAVAMA

Komisija daje predlog za dodelu bespovratnih sredstava na osnovu podnete dokumentacije, kriterijuma i bodova propisanih Pravilnikom. Komisija neće razmatrati prijave: nepotpune prijave, podnete od lica koja nemaju pravo da učestvuju na Konkursu, koje su podnete nakon isteka roka koji je propisan Konkursom.
Komisija ima obavezu da u roku od mesec dana donese zapisnik i rang listu o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu kriterijuma utvrđenih Pravilnikom.
Ukoliko je to potrebno, radi se i neposredni uvid na terenu, kojim se proveravaju podaci iz zahteva. Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatne informacije i dokumentaciju u vezi s podnetom dokumentaciju, koje su neophodne za odlučivanje. Članovi komisije zadržavaju pravo da izvrše kontrolu realizacije predmeta ugovora.
Način realizacije odobrenih podsticajnih sredstava i obaveze korisnika preciziraće se Ugovorom. Rezultati Konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu Opštine Apatin i Agrobiznis centra: www.soapatin.org i www.agrobizniscentar.rs

6. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do 25.12. 2020. godine.
Obrazac prijave se podnosi od 18. decembra do 25. decembra 2020. godine, u prostorijama ABC, Laze Kostića 5, Sombor svakog radnog dana od 8 do 15 časova, poštom na istu adresu ili putem mejla office@agrobizniscentar.rs.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Za fizička lica:
1. Obrazac 1; Čitko popunjen Obrazac prijave koji čini sastavni deo konkursa;
2. Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta za nosioca RPG;
3. Potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva koju izdaje Uprava za trezor (ne stariju od 3 meseca);
4. Dokaz o vlasništvu parcela (list nepokretnosti ili uverenje iz katastra), ili overena fotokopija ugovora o zakupu – koji obuhvata period od minimalno 5 godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava), ili overenu fotokopiju ugovora o ustupanju na korišćenje bez naknade (ustupanje počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava);
5. Obrazac 2 (izjava A), potpisana izjava u skladu sa članom 3. Pravilnika da se bespovratna sredstva ne mogu se koristiti za:
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
• troškove uvoza, carine, špedicije;
• plaćanje putem kompenzacije i cesije;
• promet između povezanih lica;
• novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka;
• troškove bankarske provizije;
• troškove prevoza;
6. Obrazac 3 (izjava B), potpisana izjava u skladu sa članom 5. Pravilnika da za predmet prijave na konkurs ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije);
7. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama i dospelim javnim dažbinama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (Opštine Apatin), ne starije od 3 meseca;
8.Obrazac 4 (izjava C), potpisana izjava ako je Podnosilac zahteva član udruženja poljoprivrednih proizvođača ili član zadruge (ukoliko je član);
9.Sertifikat za organsku proizvodnju ili proizvod sa zaštitom geografskog porekla.

Dokumentacija pod tačkama 1., 2., 3., 4. i 5. je obavezna.
Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju pod tačkama 6. i 7., Komisija će po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribaviti ovu dokumentaciju.
Dokumentacija pod tačkom 8. i 9. nije obavezna (dodatno se boduju lica koju poseduju ovu dokumentaciju).

Potrebna dokumenta mogu se predati u originalu ili kao overene fotokopije.

8. USLOVI KORIŠĆENjA SREDSTAVA
• Sredstva za podršku investija po ovom Konkursu dodeljuju se bespovratno.
• Bespovratna sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama do utroška sredstava opredeljenih konkursom.
• Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon kontrole izvršene od strane ovlašćenog lica Agrobiznis Centra i potpisivanja Ugovora između Korisnika i Agrobiznis Centra.
• Bespovratna sredstva će se isplaćivati u roku od 5 dana od datuma potpisivanja Ugovora.
Svi elementi Konkursa koji nisu navedeni u ovom tekstu, kao što su postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja u vezi s Konkursom, propisani su Pravilnikom.

9. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Zahtev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na adresu Agrobiznis centra ili poslati poštom na adresu: Agrobiznis centar, Laze Kostića br.5 Sombor, sa naznakom za „Konkurs u 2020.godini za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individulanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Opštine Apatin za 2020.” za „Komisiju Agrobiznis centra za raspodelu i kontrolu upravljanja sredstvima odobrenog Projekta – ne otvaraj!“

10. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije možete dobiti lično u Agrobiznis centru, Laze Kostića br.5 Sombor. ili putem mejla office@agrobizniscentar.rs
Tekst Konkursa, obrasce i Pravilnik o dodeli sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individulanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Opštine Apatin za 2020. godine mogu se preuzeti lično i sa internet adresa: www.soapatin.org ili www.agrobizniscentar.rs

1. Konkurs

2. Pravilnik

3. Sifrarnik

4. Obrazac 1 – prijava

5. Obrazac 2 – izjava A

6. Obrazac 3 – izjava B

7. Obrazac 4 – izjava C

 

Ostavi komentar