Konkurs u 2020.godini za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Subotice za 2020.

Na osnovu implementacije odobrenog projekta na konkursu Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku,  „Agrobiznis centar“ za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: Agrobiznis centar) u saradnji sa Gradom Subotica (u daljem tekstu: Grad)  objavljuje:

K  O N  K  U  R  S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE I UNAPREĐENjE FUNKCIONISANjA INDIVIDUALNIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU

 

 1. CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa je prestrukturiranje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice, osnaživanje porodice na selima kao i osmišljavanje novih delotvornih agrarnih rešenja koja će biti usklađena uslovima tržišnog privređivanja i komparativnim prednostima severno bačke oblasti.

 

 1. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individulanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice za 2020. godinu (u daljem tekstu:Konkurs), predviđen je ukupan iznos od 3.000.000.00 dinara. Sredstva za podršku investicija  prema  Konkursu  dodeljuju se bespovratno. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti prijave.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 300.000,00  dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva će se koristiti za sledeće namene:

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice za 2020. godinu kroz:

 • Mere propisane u šifrarniku koji čini sastavni deo Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava na Konkursu i konkursne dokumentacije.

 

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više namena iz šifrarnika.

 

 1. KORISNICI PODSTICAJNIH SREDSTAVA I NjIHOVE OBAVEZE

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu sa teritorije Grada Subotice.

 

Korisnik bespovratnih sredstava po ovom konkursu dužan je da:

 • Realizuje investiciju u roku od 3 meseca od dana potpisivanja ugovora.
 • Dostavi sve račune za tražena podsticajna sredstva nakon realizacije investicije i izvod(e) iz banke.
 • Svu dokumentaciju koja je u vezi sa investicijom čuva najmanje tri godine od dana isplate podsticaja.
 • Korisnik bespovratnih sredstava po ovom konkursu za koga se utvrdi da nije postupao u skladu sa odredbama konkursa i ugovora, korisnik bespovratnih sredstava koji je onemogućio kontrolu od strane Agrobiznis centra, dostavljanjem netačnih podataka, dužan je da vrati primljeni iznos bespovratnih sredstava s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja se obračunava od dana isplate bespovratnih sredstava do dana vraćanja sredstava.

 

 

 1. OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

Uslovi za učešće na Konkursu su sledeći:

 

 1. Podnosilac prijave treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom;
 2. Podnosilac prijave mora biti sa teritorije grada Subotice i proizvodnjom na teritoriji grada Subotice;
 3. Podnosilac prijave, za investiciju za koju podnosi prijavu, ne može da koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako je ista investicija predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 4. Podnosilac prijave mora da ima izmirene poreske obaveze i dospele javne dažbine prema lokalnoj samoupravi.

 

Bespovratna sredstva, koja se dodeljuju po Konkursu, ne mogu se koristiti za:

 • troškove koji nisu navedeni u prijavi
 • poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
 • troškove uvoza, carine, špedicije;
 • plaćanje putem kompenzacije i cesije;
 • promet između povezanih lica;
 • novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka;
 • troškove bankarske provizije;
 • troškove prevoza;
 • doprinose u naturi.

 

 

 1. KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA I POSTUPANjE SA NEPOTPUNIM PRIJAVAMA

 

Komisija za raspodelu i kontrolu upravljanja sredstvima odobrenog Projekta (u daljem tekstu: Komisija) donosi predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu podnete dokumentacije, kriterijuma i bodova propisanih Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individulanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice za 2020. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik). Komisija neće razmatrati prijave i to:  nepotpune prijave, podnete od lica koja nemaju pravo da učestvuju na Konkursu, podnete nakon isteka roka koji je propisan Konkursom.

Komisija ima obavezu da u roku od 30 dana od završetka konkursa donese predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava, zapisnik i rang listu o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu kriterijuma utvrđenih Pravilnikom.

Ukoliko je potrebno, radi se i neposredni uvid na terenu, kojim se proveravaju podaci iz prijave. Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatne informacije i dokumentaciju u vezi s podnetom dokumentacijom, koje su neophodne za odlučivanje. Članovi Komisije zadržavaju pravo da izvrše kontrolu realizacije predmeta ugovora.

Način realizacije odobrenih podsticajnih sredstava i obaveze korisnika preciziraće se ugovorom. Rezultati Konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu Agrobiznis centra: www.agrobizniscentar.rs.

 

 

 1. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 9.11. 2020. godine.

Propisana dokumentacija se podnosi od 2. novembra do 9. novembra 2020. godine, u prostorijama Agrobiznis centra, Laze Kostića 5, Sombor svakog radnog dana od 8 do 15 časova ili poštom na adresu: Agrobiznis centar, Laze Kostića br.5, 25000 Sombor, sa naznakom „Konkurs za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individulanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice za 2020. godinu” za „Komisiju za raspodelu i kontrolu upravljanja sredstvima odobrenog Projekta – ne otvaraj!“

Prijava i propisana dokumentacija za Konkurs mogu se dostaviti i u elektronskom obliku, na e-mail adresu: office@agrobizniscentar.rs.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička lica:

 1. Obrazac 1, čitko popunjen Obrazac prijave koji čini sastavni deo Konkursa;
 2. Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta za nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (RPG);
 3. Potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koju izdaje Uprava za trezor (ne starija od 3 meseca);
 4. Dokaz o vlasništvu parcela (list nepokretnosti ili uverenje iz katastra), ili overena fotokopija ugovora o zakupu – koji obuhvata period od minimalno 5 godina (zakup počinje od dana podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava), ili overena fotokopija ugovora o ustupanju na korišćenje bez naknade (ustupanje počinje od dana podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava);
 5. Obrazac 2 (izjava A), potpisana Izjava u skladu sa članom 3. Pravilnika da se bespovratna sredstva ne mogu koristiti za:
 • troškove koji nisu navedeni u prijavi;
 • poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
 • troškove uvoza, carine, špedicije;
 • plaćanje putem kompenzacije i cesije;
 • promet između povezanih lica;
 • novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka;
 • troškove bankarske provizije;
 • troškove prevoza;
 • doprinose u naturi.

 

 1. Obrazac 3 (izjava B), potpisana Izjava u skladu sa članom 5. Pravilnika da se za predmet prijave na konkurs ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije);
 2. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama i dospelim javnim dažbinama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (Grad Subotica), ne starije od 3 meseca;
 3. Obrazac 4 (izjava C), potpisana Izjava ako je Podnosilac prijave član udruženja poljoprivrednih proizvođača ili član zadruge (ukoliko je član);
 4. Sertifikat za organsku proizvodnju ili proizvod sa zaštitom geografskog porekla.

 

Dokumentacija pod tačkama 1, 2, 3, 4. i 5.  je obavezna.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju pod tačkama 6. i 7. Komisija će po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribaviti ovu dokumentaciju.

Dokumentacija pod tačkom 8. i 9. nije obavezna (dodatno se boduju lica koju poseduju ovu dokumentaciju).

 

Potrebna dokumenta mogu se predati u originalu ili kao overene fotokopije.

 

 

 

 1. USLOVI KORIŠĆENjA SREDSTAVA
 • Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se
 • Bespovratna sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama do utroška sredstava opredeljenih Konkursom.
 • Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon kontrole izvršene od strane ovlašćenog lica Agrobiznis centra i potpisivanja ugovora između korisnika i Agrobiznis centra.
 • Bespovratna sredstva će se isplaćivati u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora.

 

Svi elementi Konkursa koji nisu navedeni u ovom tekstu, kao što su postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja u vezi sa Konkursom, propisani su Pravilnikom.

 

 1. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na adresu Agrobiznis centra ili poslati poštom na adresu: Agrobiznis centar, Laze Kostića br.5, 25000 Sombor, sa naznakom „Konkurs za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individulanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice za 2020. godinu” za „Komisiju za raspodelu i kontrolu upravljanja sredstvima odobrenog Projekta – ne otvaraj!“

Prijava i propisana dokumentacija za Konkurs mogu se dostaviti i u elektronskom obliku, na e-mail adresu: office@agrobizniscentar.rs.

 1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti lično u Agrobiznis centru, Laze Kostića br. 5, Sombor ili putem mejla office@agrobizniscentar.rs

Tekst Konkursa, obrasci i Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava na Konkursu za dodelu sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individulanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice za 2020. godinu mogu se preuzeti lično u Agrobiznis centru, ili sa internet adrese www.agrobizniscentar.rs.

 

Dokumenta za preuzimanje:

1. Konkurs

2. Pravilnik

3. Sifrarnik

4. Obrazac 1 – prijava

5. Obrazac 2 – izjava A

6. Obrazac 3 – izjava B

7. Obrazac 4 – izjava C

2 komentara na “Konkurs u 2020.godini za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Subotice za 2020.

Ostavi komentar