Koraci otvaranja poljoprivrednog gazdinstva

Dosta ljudi želi da pokrene priču oko poljoprivrede i da imaju svoje poljoprivredno gazdinstvo, a susreću se sa raznim informacijama, koje su nekada tačne, nekada ne. Osnovno pitanje svakog ko želi da ima svoje gazdinstvo, treba da glasi : ,,Kako i gde otvoriti”? Zbog toga Vam u nastavku teksta prenosimo korake otvaranja.

Po Pravilniku o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS“, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018-dr. zakon, 102/2018 i 6/2019), poljoprivredno gazdinstvo se registruje u Upravi za Trezor na teritoriji opštine na kojoj prebiva nosilac poljoprivrednog gazdinstva (sedište – ukoliko je u pitanju pravno lice ili preduzetnik).

U Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, a može se upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno, drugo zemljište ili građevinska celina na kojima se obavlja stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju, ili obavljaju drugi oblici poljoprivredne proizvodnje, kao što su uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr. prerada poljoprivrednih proizvoda ili druge aktivnosti kao što su seoski turizam ili stari zanati.

Poljoprivredno gazdinstvo upisuje se u Registar kao korisnik zemljišta na osnovu:

1) prava svojine;

2) rešenja – izvoda o raspodeli komasacione mase;

3) ugovora o zakupu ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje pod uslovom da ti ugovori nisu zaključeni sa pravnim licem, osim ako je zakupodavac ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, odnosno crkva i verska zajednica, s tim da rok važenja tih ugovora ne može da istekne pre 31. oktobra u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru;

4) prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini stečenoj teretnim pravnim poslom.

Uz uredno popunjeni obrasci (dobijaju se u Upravi za Trezor), podnosi se sledeća dokumentacija:

1) lična karta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija i original na uvid);

2) izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje se prijavljuju (original ili overena fotokopija), bez obzira na osnov korišćenja (na osnovu prava svojine, na osnovu korišćenja društvene svojine po izvršenom popisu i evidenciji imovine privrednog subjekta, na osnovu prava zakupa zemljišta i na osnovu davanja zemljišta na korišćenje), osim u slučaju korišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravu iz postupka komasacije, u kom slučaju se ne podnosi izvod iz katastra, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga, već rešenje – izvod o raspodeli komasacione mase. U slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podaci iz prepisa posedovnog lista i izvoda iz zemljišnih knjiga nisu istovetni, prednost imaju podaci iz zemljišnih knjiga

3) dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija čekovne kartice).

Upis u RPG je besplatan i dobrovoljan. Prilikom prve registracije, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Ostavi komentar